MARWEEwerkt spreekt zijn kandidaten altijd persoonlijk voordat u hun cv ontvangt, tevens voorzien we die ook vaak van een beknopt karakterraport die we zelf hebben afgenomen.

Wat u als (potentiële) klant / opdrachtgever dient te weten nadat u cv’s en/of karakterrapporten van een onze medewerkers en/of kandidaten toegezonden en bekeken heeft.

Onze cv’s en karakterrapporten vallen als ons eigen product onder ons intellectueel eigendom, hieronder wordt verstaan:

Intellectueel eigendom:

1. MARWEEwerkt BV behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is de klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen de cv's, (model-) contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te openbaren, te exploiteren of voor eigen doeleinden te gebruiken.

3. Het is de klant niet toegestaan om hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van MARWEEwerkt BV.